Ichigosen Tokikoi

Profile picture of “Ichigosen Tokikoi”
Profile picture of “Ichigosen Tokikoi”

Original Name

莓芊時戀

Nickname(s)

Shi Lian (時戀) Lian Lian (戀戀) Mei Qian Shi Lian (沒錢十連)

Category

TW

Tags

Red Panda

Birthday

July 7
(357 days left until Ichigosen Tokikoi's birthday!)

Debut Date

July 2, 2022
(352 days left until Ichigosen Tokikoi's 3rd anniversary!)

Height

155 cm (5′1″)

Weight

....

Zodiac Sign

Cancer

Gender

Female

Model

L2D

Oshi Mark

🍓💖

Fanbase

E Yu Mian Bao

Status

Active